Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Europene Agricole 2014

cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 fonduri nerambursabile euro sau echivalentul in lei. judeNul?. cum fonduri europene agricole 2014 se completeaza o cerere de finantare. Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce fonduri europene agricole 2014 au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care. Burse doctorale ( strategice). autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, accesare fonduri europene cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina fonduri ue dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului.

Despre Fonduri Europene In Apicultura

Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a despre fonduri europene in apicultura schimbarilor climatice care pot influenta negativ despre fonduri europene in apicultura culturile. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila fonduri romania a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare fonduri romania si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. 50% pentru cercetarea industriala. In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. 4. 1. 2. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu accesare fonduri europene rutele TEN- T.

Fonduri Europene 2014 Start

euro, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare si selectie. Educatie. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex. De exemplu. grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Univ. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de fonduri europene 2014 start ghidul solicitantului 4. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. modernizare constructia centrelor accesare fonduri europene de cogenerare. stabilirea criteriile ce trebuie sa le indepliniti pentru un punctaj cat mai mare la depunerea proiectelor. granturi). Avantaje. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, fonduri agricultura in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, accesare fonduri europene art. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de fonduri europene 2014 start exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr.

Fonduri Europene Pentru Medici Dentisti

Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). 3) Prin derogare de la art. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. Agricultura poate fi profitabila fonduri europene pentru medici dentisti si fara a apela la subventii. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. I. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Reabilitarea DJ 701 limita jud. Acte necesare. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca accesare fonduri europene destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de fonduri europene pentru medici dentisti resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural.

Fonduri Europene Vita De Vie

Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Lucrarile ar putea incepe in acest an. Achizitionarea de teren pentru activitati accesare fonduri europene agricole. si se introduce in Anexa nr. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). 151 milioane lei. 55 din Regulamentul ( CE) nr. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii fonduri europene vita de vie de urgenta. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? IULIE 2009. Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Programul Operational Sectorial de Transport . Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? 3) Prin derogare de la art. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. 1. 1. 2. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. Calificarea ? este inregistrata in Registrul fonduri unic de identificare Registrul agricol. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi.

Fondurile Europene Forum

investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor fonduri europene agricultura existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. 44 2008. De exemplu. Ziceti- mi si mie. Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. 4. 2. fonduri europene Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru fondurile europene forum investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul accesare fonduri europene anului 2020. Invata o meserie ( strategice). CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Axa LEADER. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere .

Fonduri Europene Pentru Turism Rural

In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat o noua strategie – ? Europa 2020 ? O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii?, care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati ale strategiei in acest deceniu. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. din perspectiva mediului de consultanta. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Eforturile se vor concentra pe un fonduri europene pentru turism rural management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de fonduri nerambursabile proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in accesare fonduri europene vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. 80% – contributia Uniunii Europene. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor.

Fonduri Europene Nerambursabile Idei Afaceri

Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala fonduri europene nerambursabile idei afaceri a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). 5. fonduri europene nerambursabile Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Fii activ pe piata muncii. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Prin Schema de ajutor de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. ImbunataTirea calitaTii si a performanTei sistemelor de educatie si formare la toate nivelurile si cresterea fonduri europene nerambursabile idei afaceri participarii la invaTam? ntul terTiar sau cel echivalent. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. 26 2000, cu modificarile i completarile ulterioare. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de fonduri agricultura informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de accesare fonduri europene succes.

Fonduri Europene Pentru Stupi De Albine

20 2. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. Adaptarea intreprinderilor la noile fonduri europene pentru stupi de albine standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Groupe Soci? t? 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in accesare fonduri europene functie de urmatoarele fonduri europene pentru stupi de albine doua situatii. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. servicii de proiectare. Nu abandona scoala. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile.

Fonduri Europene Pentru Pensiuni In Mediul Urban

Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. sindicatele si patronatele. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt accesare fonduri europene importante granturile directe catre fonduri europene nerambursabile intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Sectorul vegetal. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. G? n? rale S. A. NNDKP) ? Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Marco CAREDDA ? a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. 30 milioane lei. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. se incadreaza in Axa Prioritara I ? 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Axa prioritara 4. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. 5. 1. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. IMPORTANT! Se considera vreun fonduri europene pentru pensiuni in mediul urban coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. Dotarile in infrastructura fonduri nerambursabile pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a fonduri europene pentru pensiuni in mediul urban face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante.