Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Europene Construire Hotel

Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . 3) Prin derogare de la art. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. Infrastructura de baza ? Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. 12. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? Suma maxima ce poate fi accesata in accesare fonduri europene cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat fonduri europene construire hotel accesare fonduri europene UAT CJ Buzau- UAT fonduri ue Comuna Mereni. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, fonduri europene construire hotel acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. Informarea si publicitatea pentru proiect. Axa LEADER. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol.

Accesarea Fondurilor Europene Pentru Impadurire

NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile accesarea fondurilor europene pentru impadurire minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor accesare fonduri europene si reabilitarea siturilor contaminate istoric. R. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). sprijin financiar pentru copii. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. Programul National de Dezvoltare Rurala. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. AXA fonduri romania 1. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam?

Locuri De Munca Fonduri Europene Iasi

In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Ce parere aveti? iv. 16. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care locuri de munca fonduri europene iasi il au. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. Intreprinderile, organizatiile non- profit si autoritatile publice vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile tehnologice, sa treaca la o economie cu accesare fonduri europene emisii scazute de dioxid de carbon, sa tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. Sursa. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor locuri de munca fonduri europene iasi de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. Titlul documentului Nr. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. intermedieri financiare si asigurari. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Semnarea contractului de locuri de munca fonduri europene iasi finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. DMI 1. 1. Alte categorii de cheltuieli. Exemplu Hewlett Packard HP. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta accesare fonduri europene structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice.

Fonduri Europene Impadurire 2014

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . fonduri europene impadurire 2014 Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. 44 2008 cu completarile  accesare fonduri europene i modificarile fonduri ue ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. din Satu Mare? un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Se vor introduce conditii noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, at? t ca parte din clustere existente/ emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare ( nationale / regionale / europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/ sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea. DMI 6. 2. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. Avand aceste lucruri in minte, lansam un fonduri curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Programul Operational pentru Pescuit. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. POSDRU. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii fonduri europene impadurire 2014 din motorina si nici subventiile??. ex. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?.

Abator Iepuri Fonduri Europene

R. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. abator iepuri fonduri europene Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. APEL DESCHIS . In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. 4. 1. a. care este rolul unui manager de proiect. In cazul in care fonduri europene agricultura faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu fonduri de fezabilitate?. Imbunatatirea abator iepuri fonduri europene infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major accesare fonduri europene de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. iii) culturi de camp. 80% contributia Uniunii Europene . Parteneriat pentru ocupare( granturi). ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro).

Fonduri Europene Pentru Debutanti

Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. cum sa iti gestionezi resursele. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Invata pentru cariera ta. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor fonduri europene pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de fonduri europene nerambursabile interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele fonduri europene pentru debutanti industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. Sprijin pentru management- ul si evaluarea POS. 36/ 1991) cu modificarile si completarile ulterioare. Informarea si publicitatea pentru proiect. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. E bine accesare fonduri europene sa urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene.

Fonduri Europene Nerambursabile Bovine

Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind fonduri Platile Intarziate. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. 44 2008. Fondul de Coeziune ( FC). in comuna Crangurile, judetul Dambovita. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 fonduri europene nerambursabile bovine noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. 1. 1. 2. ii. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. ATENlIE! Facilitati date de guvern pentru program. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Cititi si accesare fonduri europene alte articole legate de aceste linii de finantare. Se au in vedere, de asemenea, fonduri europene nerambursabile bovine o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. pentru noi activitati. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special fonduri europene nerambursabile bovine prin investitii In produse si servicii de calitate. Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii educatiei si ingrijirii timpurii ( 0- 6 ani), in special pentru grupa de v? rsta 0- 3 ani. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. 4. 2. 1. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Pentru Romania in perioada 2007- 2013 au fost alocati 9, 67 de miliare de fonduri europene euro bani europeni in cadrul PNDR. euro, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare si selectie. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict.

Accesare Fonduri Europene Pentru Mediu

Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si accesare fonduri europene pentru mediu a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei accesare fonduri europene de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. 1. 4. 1. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Termene limita de obtinere. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. semnarea contractului Oferin servicii tehnico- financiare, realizare studii de fezabilitate, planuri de afacere, cereri de finantare pentru proiecte cu finantare din fonduri structurale, fonduri europene nerabursabile deschise in 2011. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. 1 alin. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Contract nr. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. Firme de cablu TV. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative.

Fonduri Europene Crescatorie De Iepuri

Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. a Invatamantului on- line, a tehnologiilor care respecta mediul si a aptitudinilor. Intrebarile mele ar fi. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Societate in nume colectiv ? Cele mai accesate fonduri fonduri europene crescatorie de iepuri europene nerambursabile in agricultura. Infrastructura de accesare fonduri europene fonduri europene crescatorie de iepuri baza ? Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau accesare fonduri europene romana vor putea fi luate in considerare. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Biblioteci

Dupa activitatea desfasurata. Sectorul de crestere a animalelor. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 fonduri nerambursabile pentru biblioteci state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. La momentul actual, exista accesare fonduri europene o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. In domeniu de productie produse. aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind o crestere inteligenta, durabila si incluziva. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. 2. 1 Drumuri nationale. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. AXA PRIORITARA 4 ? Verifica proiectele la fata locului. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4, 4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013). Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura.