Fonduri Europene Ministerul De Finante

Principalele elemente fonduri europene ministerul de finante ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. 1. 2. 2. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Sinteza formelor de fonduri sprijin financiar comunitar. 3. 2. 2. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. AXA 3. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Alti detinatori de teren agricol. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Astfel, Strategia POAT 2014- fonduri europene ministerul de finante 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. 3. 3. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in fonduri gospodarii. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui fonduri agricultura construit. si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii fonduri europene ministerul de finante sectorului agricol si forestier. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Fonduri Europene Pentru Cercetare Dezvoltare

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Domeniul Major de Investitie 1. 1, fonduri europene agricultura Axa Prioritara 1 a POS CCE. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Iata fonduri lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Acest material promotional se distribuie gratuit. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. Nota de respingere va cuprinde obligatoriu justificarea respingerii cererii de finantare, precum si recomandarile de imbunatatire pentru o eventuala noua depunere. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. furnizori de transport public. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Incurajarea activitatilor turistice. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. asociatii. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? fonduri europene pentru cercetare dezvoltare contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul fonduri ue maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro).

Accesarea De Fonduri Europene Nerambursabile Referat

c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. si are ca obiective. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . IMPORTANT! Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele accesarea de fonduri europene nerambursabile referat cu dizabilitati si etnia roma. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. agenti economici. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si inovatiilor comertului electronic. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. productie, transport, distributie si utilizare finala ? Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Termene limita de obtinere. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume fonduri europene in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. R. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Programul Operational Sectorial- Mediu. valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. autoritatile publice locale. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de accesarea de fonduri europene nerambursabile referat primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere.

Fonduri Europene Pentru Persoane Juridice

dezvoltare. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Credite ar trebui sa se acorde unor oameni care nu` si permit si care de fapt ar vrea sa ` si faca o afacere mica sau mare de ce se pun atatea conditii si se amagesc oamenii? 250. 000 1. fonduri europene pentru persoane juridice 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. 476. 077. 390 Euro, din care. EEFF). cresterea calitatii serviciilor turistice. In plus, consultarile dintre parteneri cu privire la fonduri romania elaborarea PND si a Programelor Operationale au generat reactii substantiale din partea partenerilor relevanti, fonduri europene pentru tineri acestea fiind luate In considerare In procesul de elaborare a CSNR. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Pescuitul costier la scara mica. 1. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Conform Art. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. 2. 4. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun.

Fonduri Nerambursabile Pt Nuci

AXA PRIORITARA 1 ? Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Contributia Uniunii Europene ? 80%. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Constr? ngerile financiare si conditionalitatile la nivel european, care determina alocarile financiare la nivelul fiecarui Stat Membru sau la nivel sectorial/ regional. Continua sa te califici. Comisia angajeaza prima transa fonduri nerambursabile pt nuci anuala Inainte de adoptarea programului operational. fonduri nerambursabile pt nuci Sprijinul financiar este fonduri europene nerambursabile cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. Utilizarea de instrumente pentru promovarea calitatii si accesibilitatii educatiei si formarii profesionale, dezvoltarea de competente- cheie, la toate nivelurile de educatie, precum si crearea rutelor flexibile in sistemul de educatie si formare profesionala, corelat cu nevoile pietei muncii. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Proiectul ? FEMEI 2010? proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. data lansare estimativa. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul fonduri romania analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Masura 3. 1 – Actiuni colective. Asistenta Tehnica pentru POS- T. Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. Fondul Social European ( FSE). Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Dezvoltarea unei forTe de munca calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii. promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Fonduri Europene Ferma Gaini Ouatoare

Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Capacitatea administrativa ? v. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. Conditii de obtinere a subventiei. Orientarile metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza a fi elaborate, precum si etapele procesului de programare. Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. 2. 2. Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic fonduri europene ferma gaini ouatoare general. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. uri. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Ghidul fonduri europene nerambursabile pentru investii mici publicat de POS CCE. DMI 1. 1. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. 1. 1. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. 6. fonduri europene nerambursabile 1 Dezvoltarea economiei sociale. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. IMM definite conform Legii nr. consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Accesare Fonduri Europene Viticultura

calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. b) Alte conditii de obtinere. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. 23. 05 ? alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Rambursarile sunt accesare fonduri europene viticultura calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). IULIE 2009. Pescuitul costier la scara mica. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un fonduri ue raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? fonduri structurale nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Bucuresti ? accesare fonduri europene viticultura Ilfov ? 30 milioane lei. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei accesare fonduri europene viticultura pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . Valoarea acestuia este peste 17, 6 milioane de lei. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. 36, litera a, punctele i, ii i iii). Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil.

Fonduri Europene Cu Nuci

fonduri structurale APEL DESCHIS . 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. servicii de proiectare. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. strategice). Fii activ pe piata muncii. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Masura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare fonduri agricultura TEN- T in fonduri europene pentru tineri scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport fonduri europene cu nuci 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. 2. Intrebarile mele ar fi. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism.

Fonduri Nerambursabile Sala Fitness

ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. 44 16 aprilie 2008) 3. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si fonduri structurale public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune si control va fi proportional, utiliz? nd fonduri nerambursabile sala fitness o abordare bazata pe risc. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar fonduri europene pentru tineri cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a.

Pensiune Agroturistica Cu Fonduri Europene 2014

b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Autoritatea de management fonduri romania POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. IMM pensiune agroturistica cu fonduri europene 2014 definite conform Legii nr. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. 3. 5. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. scutirea de la plata contributiilor de asigurari fonduri romania sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. 8. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . 2) daca pun in pensiune agroturistica cu fonduri europene 2014 proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. furnizori de transport public. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. se incadreaza in Axa I ? Investitii legate de refacerea in scop pensiune agroturistica cu fonduri europene 2014 turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. data lansare fonduri europene agricultura estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. maxim 15 puncte). Alte apeluri preconizate. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha .