Cum Se Acceseaza Fonduri Structurale

In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. cum se completeaza o cerere de finantare. A. I. P. P. I. M. M. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Fonduri europene pentru restaurante. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti fonduri europene pentru tineri agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este cum se acceseaza fonduri structurale prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune cum se acceseaza fonduri structurale dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. comunitatea locala. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Beneficiari eligibili. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii.

Fonduri Europene Femei

Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care fonduri europene femei Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. a) si comp. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea fonduri europene femei si echiparea infrastructurii educationale fonduri preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Selectarea Grupurilor Locale. Parteneriat transnational ( strategice). alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Pescuit. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. CE finanteaza:. 1 ? 29 iulie 2011. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Ziceti- mi si mie. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii. Actiuni colective. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. POSDRU 82 5. 1 S 46308. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. Masuri de sanatate publica.

Angajari Fonduri Europene

Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. pentru noi activitati. achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere angajari fonduri europene APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza sa le primeasca pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. 3. 1. 2. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. IMPORTANT! fonduri europene pentru tineri Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Procedura de selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. ro si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. BCR ? 30 milioane de euro, BRD ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10 milioane de euro. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex: costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania.

Utilaje Laborator Inghetata Fonduri Europene

Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. D. 78 din Regulamentul Consiliului nr. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Ordinea in utilaje laborator inghetata fonduri europene care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Contributia Uniunii Europene ? 80%. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Gheorghe si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente). In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si fonduri structurale o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Cresterea rolului economic si social al utilaje laborator inghetata fonduri europene centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de utilaje laborator inghetata fonduri europene finantare fonduri europene nerambursabile depuse de catre acestia la sediile APDRP. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei fonduri ue Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare.

Fonduri Nerambursabile Ue Militari

In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru fonduri structurale irigatii?. La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse. intermedieri financiare si asigurari. apdrp. fonduri nerambursabile ue militari ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Fii activ pe piata muncii ( granturi). In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile fonduri nerambursabile ue militari de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor fonduri nerambursabile ue militari datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. 1974 2006, cum ar fi. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. 5. 1. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau si cu o cofinantare din surse proprii. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator.

Fonduri Ue Spalatori

Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Pentru sectorul legume. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Vizualizati aici lista proiectelor fonduri ue spalatori finantate in cadrul masurii 312. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Formele asociative pot fi constituite  i recunoscute la nivel local, judeNean  i naNional. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Dl Marian DOBRILA, Director fonduri structurale Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). AXA 1. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- fonduri europene ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si fonduri ue spalatori marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Tipul fonduri ue spalatori solicitantului eligibil. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. 3. 3. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. Situatia atragerii fondurilor europene. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul.

Proiecte Cu Finantare Nerambursabila

Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia fonduri europene rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul proiecte cu finantare nerambursabila de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca fonduri europene nerambursabile alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, consultanti, brokeri, IFN. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. persoane fizice. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). DMI 1. 4. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare.

Fonduri Europene Pentru Cultura

In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. i) bovine pentru lapte. Programul operational fonduri structurale sectorial ? Cresterea competitivitatii fonduri europene pentru cultura economice? ( numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice. In cadrul acestei linii de finantare se fonduri ue pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Femei 2010?. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Proiectul e in valoare de 9 milioane de euro. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Printre utilajele achizitionate prin proiect se fonduri europene pentru cultura numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate fonduri europene pentru cultura pentru imbinarea profilelor din aluminiu.

Cresterea Animalelor Fonduri Nerambursabile

Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. accesul pe noi piete. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. fonduri europene agricultura Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor cresterea animalelor fonduri nerambursabile de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. 7. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu cresterea animalelor fonduri nerambursabile doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, astfel. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Implementarea proiectelor de cooperare. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Instalarea tinerilor fermieri. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere; stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime; consolidarea eficacitatii cresterea animalelor fonduri nerambursabile politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Beneficiar. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?.

Fonduri Europene Pentrucentrale Electrice

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa fonduri europene pentrucentrale electrice prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii fonduri europene pentrucentrale electrice mediului de afaceri regional si local. 6. 1. granturi). Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii fonduri europene pentrucentrale electrice pentru . 20 2. Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Programul National de Dezvoltare Rurala. Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. In domeniu de productie produse. 1. 5. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti fonduri structurale proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera.

Page 1 of 216123456»102030...Last »